არმატურის ზედაპირის გეომეტრია


როდესაც არმატურა თავსდება  ბეტონში, ის მოქმედებს როგორც კომპოზიციური მასალა. არმირება ბეტონსა და არმატურას შორის უზრუნველყოფილია სათანადო კავშირებით.

ბეტონისა და ფოლადის დაძაბულობა  ძირითადად იქმნება განივი ნაშვერებით. არმატურის ზედაპირის გეომეტრია არის მთავარი ფაქტორი, რომელიც ხელს უწყობს ბმის დაძაბულობის განვითარებას.

არმატურის ზედაპირის გეომეტრია განიხილება შემდეგით:

ნაშვერის ზომები
ნაშვერის რაოდენობა
განივი და გრძივი ნაშვერების კონფიგურაცია

ნაშვერის გეომეტრიის განსაზღვრისათვის მითითებულია შემდეგი ინფორმაცია ან პარამეტრები / ზომები:

ნაშვერის სიმაღლე
მანძილი ნაშვერებს შორის
ნაშვერის ფერდობზე
შემდეგი ილუსტრაცია გვიჩვენებს ტიპიური ნაშვერის განლაგებას გამაგრებისთვის.

 

აკრედიტაცია და სერტიფიცირება